Privatlivspolitik

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Dansk Sygeplejeråd

CVR: 54928815

Sankt Annæ Plads 30

1250 København K

58

Dansk Sygeplejeråd

 

2. Indsamling af personoplysninger i forbindelse med din kursusdeltagelse

I forbindelse med din tilmelding til kursus og arrangementer modtager vi oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens* artikel 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig.

 

De oplysninger vi skal give dig, er følgende:

 1. DSR er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
 5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 6. Opbevaring af dine personoplysninger
 7. Retten til at trække et eventuelt samtykke tilbage
 8. Dine rettigheder
 9. Ændring i underretningen
 10. Klage til Datatilsynet

 

I det nedenstående bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1.

 

Med venlig hilsen

Dansk Sygeplejeråd

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.  

 

 

Bilag 1  

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Dansk Sygeplejeråd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Definition af Dansk Sygeplejeråd (herefter alene ”DSR”) omfatter:

 • DSR Centralt (Kvæsthuset)
 • Kredse
 • Sygeplejestuderendes Landssammenslutning
 • Lederforeningen
 • Seniorsammenslutningen

 

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Dansk Sygeplejeråd

Sankt Annæ Plads 30,

1250 København K

CVR-nr.: 54 92 88 15

Telefon: 33 15 15 53

Mail: dsr@dsr.dk

Website: www.dsr.dk

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne oprette dig som kursist og sikre, at du får den bedste kursusoplevelse.

Vi bruger blandt andet oplysningerne til følgende:

 • til- og afmelding af din deltagelse i kursuset
 • til- og afmelding af nyhedsbreve
 • deltagerliste
 • registrering af medlemmers deltagelse i kurser
 • tjek af adgangskrav for deltagelse i kurser for tillidsrepræsentanter
 • fakturering
 • rykker- og sletteprocedure

 

Retsgrundlaget for DSR’s behandling er:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c og f,
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9,
 • Databeskyttelseslovens § 6, 7 og 12

Afhængig af de konkrete omstændigheder, kan DSR ligeledes behandle følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Hvis du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve eller kurser, vil DSR i den forbindelse behandle dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b.

Behandlingen af dine oplysninger i DSR’s kursussystem sker efter interne retningslinjer som bl.a. fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.

 

DSR har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Personoplysninger opbevares derfor sikret mod ekstern adgang, og i de tilfælde hvor der er behov for disse transmitteres sker dette krypteret.

Eventuelt fysisk materiale opbevares aflåst. DSR anvender følgende sikkerhedsstandarder ISO27001 og CIS.

Hvid du har behov for at sende DSR følsomme personoplysninger, anbefaler DSR, at du benytter kryptering, f.eks. sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word- eller PDF-format).

I visse tilfælde er DSR databehandler på vegne af De faglige Selskaber m.fl. I tilfælde hvor DSR er databehandler, agerer DSR efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne underretning ikke anvendelse for behandlingen.

 

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse og almindelige kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer)
 • Eventuelt medlemsnummer
 • Fagforeningsmæssig tilhørsforhold
 • Fødselsdag
 • Ansættelsessted og titel
 • Oplysninger om allergi samt andre madpræferencer
 • Betalingsoplysninger

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Uddannelsessted
 • Underviser
 • Kursister modtager en deltagerliste
 • Overnatningssted

 

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler alene personoplysninger om dig, som du har givet til os.

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

DSR benytter Conference Manager i forbindelse med tilmelding til kurser. Conference Manager sletter automatisk kursisters oplysninger efter 5 år regnet fra tilmeldingstidspunktet.

DSR opbevarer kursusdeltagernes økonomidata i 5 år plus løbende år til brug for regn-skabsdokumentation.

DSR opbevarer tillidsrepræsentanters personoplysninger, indsamlet ved kompetencebærende kurser så længe det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt, dog højest i 10 år efter kursets afholdelse.

 

7. Retten til at trække samtykke tilbage

 Vi behandler dine personoplysninger for at sikre, at DSR kan opfylde sine forpligtigelser overfor dig som kursist hos DSR, hvilket som udgangspunkt ikke kræver dit samtykke.

I det omfang at DSR i det konkrete tilfælde har behov for at indhente dit samtykke, vil du til enhver tid have ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

9. Ændring i underretningen

 DSR forbeholder sig retten til at ændre denne underretning grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner mv.

 

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

DSR-C - Sankt Annæ plads 30 - 1250 - København K - 46954395 - kursusadm@dsr.dk